FILIPINO (TAGALOG)

Sunnah Reloaded

 

Ang mga kasabihan ng propeta na nakalimutan na o naiwan na:

 

Ang dangal ay kay Allah, sa kanya tayo himihingi ng tulong, sa kanya tayo humahingi ng kapatawaran ,  sa kanya doon kay Allah tayo humihingi ng kanlungan sa lahat ng mga kasamaan ng ating mga sarili at sa lahat ng kasamaan na ating nagawa., kahit sinong taong patnubayan ni Allah ay hindi mawawala at kahit sinong iligaw ni Allah ay hindi mapapatnubayan . Akoy sumusaksi na walang ibangsasambahin kundi si Allah lamang at si propeta Mohammad ang siyang tanging sugo at alipin ni Allah . sinabi ni Allah sa Qur’an (kayong may mga pananampalataya , matakot kayo kay Allah at huwag na huwag kayong mamatay na hindi kayo naging Muslim . Ali Imran : 102

Tanging ang salita ni Allah lamang ang pinaka mabuting salita , at ang pinaka mabuting patnubay ay ang patnubay ni Muhammad  sa kanya nawa ang kapayapaan at awa. Ang pinaka masamang gawain ay ang pagbabago (sa relihiyong Islam) sa lahat ng mga pagbabago ay naiiba( hind pinapayagan ni Allah) at ang lahat ng naiiba ay naliligaw at ang lahat  ng naliligaw ay sa impyerno ang punta.

Pagkatapos niyan :

ano ang mga (Landas ) salita ( ni Propeta Mohammad)?

Ang landas(salita) sa salitang arabo ay : landas na tinatahak o landas na dinadaanan mapabuti kaya o mapasama. Kung sasabihin nating walang mga batayan o basihan ay ibig sabihin mabuti. O pwedi ring ang ibig sabihin ay ang mga gawain , kultura o batas. Ang ang landas (salita ) sa mga dalubhasang mananaliksik sa relihiyong Islam ay :  lahat ng mga gawain , mga salita o hitsura o ng mga gawain ng mga kasamhan ng propeta na hindi niyang ipinagbabawal o sumang ayon sa kanila o ano pa mang galing kay propeta Mohammad ay landas .

Sa mga dalubhasa naman ng mga batas ang ibig sabihin niyan sa kanila ay : ang katumbas ng ubligado o pinaghigpit at ang ibig sabihin ay kanais-nais at kalugog-lugod ay lahat ng ginagawa ni propeta sa kanya nawa ang kapayapaan at awa o ang gawaing gusto niyang gawin hindi namang ubligado ngunit sa paraang kanis-nais at kalugog-lugod .

Ang kabuluhan ng mga salita ng propeta o mga gawain nya .

Totoo galing kay propeta Mohammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa na sinabi niyang: ( may iniwan ako sa inyo at kung gagawin ninyo hindin hindi kayo maliligaw ng landas pagkatapos ko: ang mga salita ko at ang Qur-an) at sinabi pa niya ;( ubligado sa inyo ang landas ko ang mga landas ng mga kahalili kong mabubuti pagkatapos ko at sa paraang mahigpit at huwag na huwag kayong gumawa ng mga makabagong mga paraang ayaw ko at ayaw ni Allah ). Ang mga salita ng mga propeta sa kanya nawa ang kapayapaan at awa ay siyang landas patungo sa paraiso.

Tama si imam malik ng sabihin niyang ; ( ang landas ng propeta sa kanya nawa ang kapayapaan at awa ay isang barko o sasakyan ni Noah kung sino sasakay ay makakaligtas at ang aayaw ay malulunod) at ang sabi ni Yunos na taga Ehipto ;( isang simbolo ng pagmamahal kay Allah (kataas taasan at napakalaking poder) ay ang pagsunod sa kanais nais na si propeta Muhammad sa kanyang mga asal at mga gawain sa kanyang mga utos at mga landas o ginagawa ).

Sinabi ni allah : (sabihin mo propeta muhammad na kong gusto ninyo si allah , sumunod kayo sa akin ,at gugustuhin kayo ni allah , papasisyahan niya ang inyong mga kasalanan , si allah lang ang may malaking pasinsya at maawain ) ali emran 31. At sinabi pa ni al –hassan na taga ehipto: (isang sembolo nga pagkagusto kay allah ay ang pagsunod sa landas ni propeta muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa). Ang antas ng isang totoong may pananampalataya ay masusukat sa pagsunod sa landas ni propeta muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa.tuwing gagawin niya ang utos ni propeta Muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa ng madalas ay aangat at tataas ang atas niya ky Allah.

 

Ang pagsunod ng madalas sa mga salita ni propeta Muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa ay may  mga napapalang kabuluhan:

1) Ang pag abot ng antas ng gustoing gusto ka ni Allah.

2) mababawasan ang makukuha sa mga ipinaghihigpit.

3) ligtas ka sa pagkahulog sa mga gawaing pagbabagong hindi kanais nais.

4) pagmamalaki sa lahat ng mga simbolo ni Allah.

 

Lumala ang mga suliranin at dumarami ang mga tukso sa ngayon, doon pumanig ang karamihan ng mga muslim ang pag-iwas sa patnubay ni Propeta Muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa, at ang sumasabay sa mga gawain ng mga walang pananampalatayang mga kristian at mga taong walang pakundangan sumusuway sa turuan ng Propeta ginagaya nila ang pagkain sa pananamit, inumin at iba pang gawain mga palasuway o pasaway hanggang sa nakikita natin na karamihan sa mga patnubay at salita ni propeta ay nakakalimutan na ng mga iyon. Kung sinong taong bubuhay sa mga landas ni Propeta na nakalimutan na at ang pinakamalaki doon ay ang pagbabalik sa mga batas ni Allah at gagawin ang mga landas ng kalangitang mga tao sa lupa.

 

Sinasabi ni Propeta Muhammad sa kanya nawa ang kapayapaan at awa na kung sinong taong bubuhay ng isa sa mga salita ni Propeta at itinuro sa mga tao ay magagantimpalaan ng tulad ng mga taong gumagawa no’n at hindi mababawas sa gantimpala kahit kaunti.

(Galing kay Ibn Maja)  na sinabing:walo ang mga salita ni Propeta Muhammad na naiwan o napabayaan na at ang lahat ito ay tama na galing sa Propeta sa kanya nawa  ang kapayapaan at awa :

  • Pag-alis ng mga dumi sa isang pagkain nahulog sa sahig tapos kakainin, :

galing kay jabber na nalulugod sa kanya si Allah ay sinasabing: si Propeta Muhammad sa kanya nawa  ang kapayapaan at awa ay kanyang iniutos nga gamitin ang mga kamay sa pinggan at sinabing: Talagang di ninyo nalalaman kung saan ang sakramento. Salaysay ni Muslim at sa ibng salita: ( Pag mahulog ang pagkain ng isa sa inyo ay pupulutin at aalisin kung may dumi at kakainin huwag pabayaan ang Satan na siyang kakai  at huwag panyolito ang ipupunas kundi ang mga kamay dahil di ninyo alam kung saan doon ang sakramento) at salaysay ito ni Muslim.

 

  • Ang pagdami ng paghingi ng kapatawaran sa mga pagtitipon kay Allah:

Galing kay Abdullah bin Umar na nalulugod sa kanila si Allah, at sinabing: pag dumadalo kami sa mga pagtitipon ni Propeta Muhammad ay humihingi kami ng kapatawaran, isan daang beses : Panginoon ko pasensiyahan mo aku at alisin mo ang kasalanan ko dahil ikaw ang umaalis sa kasalanan at ikaw ay maawain.) Salaysay ni Abo Daud at si Termidhi at itinama ni Albanie.

 

  • Ang pagluhod dahil sa pasasalamat kay Allah dahil sa pagkuha nga matiwasay at sa pagdepensa niya sa mga masasamang tatama sa inyo:

Sinabi ni Albagawi sa pagpapaliwanag niya sa mga salita ni propeta: ( Ang pagluhod dahil  sa natamong kasiyahan ay nakakalugod hanggang sa hihintayin mo ang depensa sa mga suliranin hanggang madiskubre at humupa. Sinabi ni Ibn Qayeem sa Zadol Maad : ( Isang patnubay ni Propeta Muhammad at patnubay niya sa mga kasamahan niya ay ang pagluhod na pasasalamat sa pagbabago ng mga biyaya o ang depensa dahil sa pagkasira )

 

  • Pagsamba kay Allah dahil sa paghingi ng pasensya dahil sa kasalanan:

Galing kay Abubacar na nalulugod sa kanya si Allah at sinabing kahit sinong taong makasalanan at maghugas ( Ablution) at sumamba kay Allah. At sa ibang salita : sumamba ng dalawang rakaat pagkatapos ay humingi ng kapatawaran at wala kundi patatawarin ni Allah. Salaysay ni : Abo Daud, Termidhi at itinama ni Albanie.

 

 

  • Sa gugustuhin ang Qur’an na siyang taga payo:

Galing kay Ibn Umar, nalulugod sa kanya si Allah: Ang Propeta Muhammad ay sinasabing: Walng karapatan ang isang taong Muslim na meron siyang bagay na dapat ipayo at tinutulungan ng dalawang gabi.) Sa ibang salaysay: ( Tatlong araw at kundi may payo isinulat para sa kanya ) salaysay ng dalawang mananalaysay. Sinabi ni Nafi’ : narinig ko mula kay Propeta Muhammad na sinasabing: iyan ay wala kundi meron akong payong nakasulat.

 

  • Ang walang pag-alis ng kamay sa nakikipagkamay sa isang tao kundi siyang mismo ang pag-alis ng kamay.:

Galing kay Anas na nalulugod sa kanya si Allah at sinabing: Ang Propeta Muhammad pag nakikipagkamay sa isang tao ay hindi siya  ang unang aalis ng kamay kundi ang kasama niya.) At itinama ni Albanie.

 

  • Ilalantad ang katawan sa ulan pag umuulan:

Galing kay Anas na nalulugod sa kanya si Allah, at sinabing: Bumuhos ang ulan at kami ay kasama namin ang Propeta at sinabing alisin ninyo ang mga damit at ilantad ang katawam sa ulan sabi namin: bakit Propeta ni Allah, sinabing : dahil panibagong oras para sa panginoon. Salaysay ni Muslim at sabi ni Nawawi sa salaysay niya:sa ibang salaysay iyan ay ebedensya sa sinabi ng mga kasamahan ni Propeta na nang bumuhos ang ulan  inalis nila ang mga damit at inilantad ang katawan pero di nakikita ang hindi pwedeng makita. Iyan ay simbolong pag ang isang gawain ay ginagawa ng isang pinili ay hindi pwedeng suwayin ng mga hindi napipili at pag dimo alam dapat itanong sa nakakaalam.

  •  Ang pagpugay at pagbibigay galang kay Allah pag nabibighani o sumusuway:

Galing kay abo Huraira na nalulugod sa kanya si Allah siya ay nasalubong ni Propeta Muhammad sa isang daanan na siya ay nakipagtalik sa asawa at umalis at nagtago ky propeta Muhammad at ng makita ng Propeta sinabing saan ka pumunta Abi Huraira, sabi niya nasalubong kita at ako’y nagtago dahil nahihiya ako hanggang di ako nakapagligo dahil sa pakikipagtalik sabi ng Propeta Subhanallah, ang muslim ay hindi madudumihan salaysay ng dalawa.

Galing kay: Abo Saeed Al-Khudry na nalulugod sa kanya si Allah: sabi ng Propeta Muhamamd: ( Ako ay umaasa kay Allah na kayong lahat ay makakapasuk sa paraiso, pang-apat na bahagi sa inyo, sinabi: Allaho Akbar!!! Kung pangatlong bahagi kaya sinabi: Allahu Akbar!!! Sinabi kung : pangkalahating bahagi, sinabi: Allahu Akbar!!!)) Salaysay ni Muslim at Bukhary.

 

BROUGHT TO YOU BY:

THE HIDDEN PRESTIGE TEAM